• Dr. Shashi Nijhawan, Principal, Patron
 • Dr. P. K. Sahu, Convener
 • Dr. N. G. Giri, Co-convener
 • Dr. Rahul Singhal, Organising Secretary
 • Dr. Bhaskar M. Kandpal, Treasurer
 • Dr. Manjula Singh
 • Dr. Anil K. Aggarwal
 • Dr. P. K. Sahu
 • Dr. Rajni Kanojia
 • Mr. Mahendra Kr. Meena
 • Dr. Neena Khanna
 • Dr. Bhaskar M. Kandpal
 • Dr. N. G. Giri
 • Dr. Rahul Singhal
 • Dr. Vandana Katoch
 • Dr. Richa Arora
 • Mr. Deepesh Singh
 • Dr. Pooja Saluja
 • Dr. Shilpa Jain
 • Mr. Narinder Kumar
 • Dr. Sunil Yadav
 • Dr. Priyanka Kumari
 • Dr. Pallavi Agarwal
 • Dr. Uma Narang
 • Prof. Gurmeet Singh, Pondicherry University
 • Prof. A. K. Bakhshi, PDM University
 • Prof. Y. K. Gupta, AIIMS, Bhopal
 • Prof. A. K. Prasad, University of Delhi
 • Prof. Anil Kumar, BITS Pilani
 • Prof. A. L. Ramanathan, JNU
 • Dr. Jeetender Chugh, IISER Pune
 • Dr. Nagendra K. Sharma, NISER, Bhubaneshwar
 • Dr. S. Sudhakar, CECRI, Karaikudi
 • Dr. Deepak B. Salunke, Punjab University
 • Prof. Gurmeet Singh, Pondicherry University
 • Prof. Rita Kakkar, University of Delhi
 • Prof. Rajeev Gupta, University of Delhi
 • Prof. D. S. Rawat, University of Delhi
 • Prof. Nasimul Hoda, Jamia Millia Islamia
 • Dr. Ravider Kumar, Gurukula Kangri Vishwavidyalaya
 • Dr. Kuldeep, Central University of Jharkhand
 • Dr. Ajay Kumar, IIT Delhi
 • Dr. M. Samim, Jamia Hamdard
 • Dr. Prashant, ARSD College, DU
 • Dr. Rajni Kanojia, Shivaji College, DU
 • Dr. Sanjeev Kumar Ujjain, Shinshu University, Nagano,Japan
 • Dr. Preety Ahuja, Shinshu University, Nagano, Japan
 • Dr. Meenakshi, Fudan University, China
 • Dr. Raman, South Korea